Warranty

tablice interaktywne icon
 1. ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Logistyczna 4, 55-040 Kobierzyce, zwana dalej „Gwarantem”, udziela gwarancji na urządzenia marki AVTEK, zakupione na terytorium Unii Europejskiej, zwane dalej „Produktem”.
 2. Uprawnionym z tytułu gwarancji jest podmiot, który dokonał zakupu Produktu na użytek własny, działający w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy – Kodeksy cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02), zwany dalej „Kupującym”.
 3. Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży Produktu.
 4. W przypadku niektórych Produktów (szczegóły dostępne u Sprzedawcy lub u Gwaranta), w ciągu trwania podstawowej gwarancji istnieje możliwość bezpłatnego przedłużenia okresu gwarancji o kolejne 12 lub 36 miesięcy liczonych od daty zawarcia umowy sprzedaży Produktu, po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 5. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany Produktu na wolny od wad. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia naprawy lub wymiany Produktu, Gwarant zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej ceny w terminie 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie.
 6. Gwarancja obejmuje jedynie wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie.
 7. Nie traktuje się jako wadę występowanie jasnych lub ciemnych punktowych plam na wyświetlaczu LCD, jeżeli ilość sprawnych pikseli zgodna jest z ilością określoną w normie ISO13406-2 dotyczącą jakości i ergonomii Produktu.
 8. Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, za które Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności:
  1. Wypadki zaistniałe podczas transportu i przeładunku, w tym uszkodzenia,
  2. Uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nadużywaniem Produktu, niedbałością Kupującego lub stosowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi,
  3. Zastosowania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  4. Błędów projektowych instalacji, nieprawidłowego doboru Produktu,
  5. Nieprawidłowego montażu, konserwacji, magazynowania i transportu,
  6. Uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta akcesoriów i materiałów,
  7. Uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (np. przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia Produktu do nieuziemionego gniazda zasilającego itp.) i siły wyższej (np. powódź, pożar, wyładowania atmosferyczne, korozja itp.),
  8. Montaż i używanie monitora interaktywnego Avtek w pozycji poziomej,
 9. Gwarancja nie obejmuje opakowania Produktu, części podlegających normalnemu zużyciu oraz części i materiałów eksploatacyjnych.
 10. Gwarancja nie obejmuje wykonywanych przez Autoryzowany Serwis czynności takich jak: konfiguracja urządzenia, czyszczenie i konserwacja, okresowy przegląd. Wymienione usługi są wykonywane odpłatnie.
 11. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku, gdy stwierdzono:
  1. Jakiekolwiek modyfikacje Produktu,
  2. Dokonanie dostrojenia lub naprawy Produktu przez osoby nieuprawnione,
  3. Naruszenie plomb gwarancyjnych,
  4. Niekompletność Produktu,
  5. Zmianę, usunięcie lub zatarcie numerów seryjnych Produktu wskutek czego stały się nieczytelne.
 12. Wady Produktu zostaną usunięte przez Gwaranta w terminie ustalonym z Kupującym, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od doręczenia Gwarantowi Produktu.
 13. W przypadku konieczności zamówienia części zamiennych lub wykonania nietypowej naprawy, Gwarant zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu usunięcia wady, nie dłużej jednak niż 60 dni.
 14. Gwarant nie jest zobowiązany do dostarczenia Kupującemu zastępczego urządzenia na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 15. Realizacja uprawnień gwarancyjnych dokonywana jest na podstawie przedłożenia dowodu zakupu Produktu i karty gwarancyjnej.
 16. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wadę wraz ze szczegółowym opisem problemu technicznego za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.vidis.pl.
 17. W celu doręczenia Gwarantowi wadliwego Produktu Kupujący zobowiązany jest oznaczyć przesyłkę numerem RMA nadanym Kupującemu przez Gwaranta po zgłoszeniu reklamacji.
 18. Odpowiedzialność za koszty transportu i organizację odbioru Produktu od Kupującego ponosi Gwarant.
 19. Za prawidłowy demontaż, opakowanie i dostarczenie Produktu do Gwaranta odpowiada Kupujący.
 20. Gwarant zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego poniesionymi kosztami procedury reklamacyjnej, w przypadku gdy Produkt okaże się sprawny lub uszkodzenie nie jest objęte gwarancją.
 21. Wymieniony wadliwy Produkt lub jego część stają się własnością Gwaranta.
 22. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Gwarantem a Kupującym z tytułu udzielonej gwarancji będzie rozpatrywał sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Gwaranta.

Informacje o możliwości przedłużenia gwarancji:

Monitory interaktywne TouchScreen 6 Lite - 3 lata od daty zakupu, 2 lata na panel oraz opcjonalny komputer
Monitory interaktywne TouchScreen 5 Connect+, Touchscreen 6 Connect - 5 lat od daty zakupu, 2 lata na opcjonalny komputer
Tablice interaktywne TT-BOARD - możliwość rozszerzenia do 3 lat
Tablice interaktywne TT-BOARD Pro - możliwość rozszerzenia do 3 lat, dożywotnia gwarancja na powierzchnię
Kamery - możliwość rozszerzenia do 3 lat
Ekrany projekcyjne - możliwość rozszerzenia do 3 lat
Systemy montażowe - możliwość rozszerzenia do 3 lat
Akcesoria - możliwość rozszerzenia do 3 lat

REGULAMIN SERWISU ONE-TO-ONE

Aby zgłosić awarię sprzętu objętego gwarancją wystawioną przez ViDiS SA należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII.

Po wypełnieniu formularza proszę poczekać na odpowiedź z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia. Odpowiedź zostanie przesłana drogą mailową i będzie zawierała numer RMA oraz instrukcje dalszego postępowania.

 1. High quality and reliability of all Avtek products is confirmed by 2 years European Warranty with some exceptions listed in the table below.
  1. Avtek TouchScreen 6 Lite, Avtek Touchscreen 6 Connect, Avtek TouchScreen 5 Connect+ : Standard warranty of 3 years, 2 years for panel – longer warranty may be offered in your region
  2. Interactive Whiteboards TT-Board 80 : 3 years (optional extension to 5 years)
  3. Interactive Whiteboards TT-Board 80 Pro, TT-Board 90 Pro : 3 years (optional extension to 5 years), lifetime warranty for the surface
 2. Longer warranty may be offered to our products in your region, contact your local dealer for more information
 3. This Warranty exclusively covers defects of the Product caused by defective parts and/or manufacturing defects.
 4. Warranty service is provided by the Authorised Service Centre. In order to obtain it, the consumer must submit:
  1. the defective product,
  2. a proof of its purchase.
 5. Products which show defects or malfunctions outside the territory of Poland should be delivered to the Point of Sale.
  Note:
  The Service Centre accepts registered shipments only that are clearly marked with the RMA number assigned to them. No RMA number visible on the external packaging of the Product shipped to the Service Centre for warranty service may result in its rejection or delay its processing. Before you dispatch the defective Product, please register it using the form at the bottom o the page. The shipment of the defective Product should include a description of the technical issue encountered and the proof of purchase.
 6. All faults discovered during the warranty period shall be removed by the Authorised Service Centre within a period agreed by the parties that shall in no case exceed 14 business days running from the date on which the Service Centre accepted the faulty Product for repair.
 7. Should the repair require importing any service parts from abroad, the time of the repair may be extended, which the consumer agreed to by purchasing the Product under the Warranty.
 8. The Warranty does not cover:
  1. accidents occurred in transport or loading of the Product, including its physical damage
  2. damage or malfunction of the Product caused by inappropriate use or misuse of the Product, the consumer's negligence or using the Product in a way that does not comply with the respective user manual or breaches the applicable safety regulations,
  3. physical damage to the Product or defects caused by such damage,
  4. damage or malfunction caused by fire, flood, lightning strikes or other acts of God, war or social upheaval, unpredicted accidents, corrosion, rust, stains, voltage surges in power supply or telephone networks, incorrect power supply voltage, use of power supply sockets without proper grounding (for Products powered from the mains), normal tear and wear or other factors of external nature,
  5. Products which have undergone any modifications, alterations, fine-tuning or repairs performed by the consumer or any person other than the Authorised Service Centre,
  6. consumables, such as batteries, etc.
  7. Damage caused by using or mounting Avtek Interactive Flat Panel in horizontal positon
 9. Avtek TouchScreen - the display can have some cosmetic imperfections which can be observed in a form of small white or black points. It's common for all LCD displays and cannot be avoided. The imperfections are caused by damaged pixels or sub pixels. The Avtek interactive display is considered to fall under warranty policy if the number of not working pixels is exceeding the number specified in ISO13406-2 standard for panels class 2. In case of observing higher number of damaged pixels user shall contact the Seller within 14 days from date of buying the product.
 10. Neither the Authorised Service Centre nor the trade company which sold the Product provide any authorisations or guarantees, except those expressly stated in this document and under no circumstances shall they be liable to the consumer for any loss, damage or destruction of the Product caused by any factors other than the defects of the Product, or for any damage caused by the defects of the Product other than the actual damage sustained by property or infringements of personal rights. Without limitation, the rights arising of this Warranty do not include the consumer's right to claim any compensation for any profit lost in connection with the Product's failure.

Please use the WARRANTY CLAIM FORM to register the defect of your Product covered by a Warranty issued by ViDiS SA. The form must be completed in English.

After you have filled in and submitted the form, please wait until you have received a reply that shall confirm that your ticket has been successfully registered. The reply shall be sent to you by email and shall include your RMA number and instructions on what you should do next.

 1. Die Garantie gilt für Avtek-Geräte, die in der Europäischen Union gekauft wurden. Sämtliche Produkte von Avtek besitzen als Standard 2 Jahre Door-to-Door-Garantie. Eine kostenlose Garantie-Erweiterung um 1 Jahr ist möglich (zusammen 3 Jahre). Für eine Garantie-Erweiterung füllen Sie bitte das Registrierungsformular aus.
 2. Von dieser Garantie eingeschlossen sind Produktmängel, die durch defekte Teile und/oder Herstellungsfehler verursacht sind.
 3. Die Garantieleistungen werden durch einen autorisierten Kundendienst nach Vorlage durch den Kunden erbracht:
  1. des mangelhaften Produkts
  2. Kaufnachweis
 4. Außerhalb Polens sind Geräte mit Mängeln und Defekten bei der Verkaufsstelle zurückzugeben.
  Achtung!
  Der Kundendienst nimmt nur eingeschriebene Sendungen an, die mit der RMA-Rücksendenummer gekennzeichnet sind. Ist die RMA-Nummer bei der Rücksendung nicht angegeben, kann es passieren, dass die Annahme durch den Kundendienst verweigert wird oder sich die Bearbeitung der Mangelmeldung verzögert. Vor der Rücksendung des mangelhaften Produkts ist die Gerätestörung mithilfe des auf der Seite unten stehenden Formulars zu melden. Zusammen mit dem Gerät sind eine ausführliche Beschreibung des technischen Problems und der Kaufnachweis einzusenden.
 5. Mängel, die innerhalb der Garantiezeit auftreten, werden durch den autorisierten Kundendienst innerhalb der von den Parteien vereinbarten Frist, jedoch nicht später als 14 Werktage nach Annahme des Produkts zur Reparatur durch den autorisierten Kundendienst behoben.
 6. Ist zur Gerätereparatur die Einfuhr von Ersatzteilen aus dem Ausland erforderlich, kann sich die Reparaturfrist verlängern, womit sich der Käufer mit dem Kauf des Produkts, das Gegenstand der Garantie ist, einverstanden erklärt.
 7. Von der Garantie nicht abgedeckt sind:
  1. Unfälle während des Transports und Umladens, darunter Beschädigungen
  2. Defekte oder die fehlerhafte Funktion des Geräts, die durch die nicht sachgerechte Benutzung oder missbräuchliche Verwendung des Produkts, oder die mangelnde Sorgfalt des Kunden oder die Verwendung des Produkts entgegen den in der beigelegten Anleitung enthaltenen Gebrauchsanweisungen oder den geltenden Sicherheitsvorschriften verursacht wurden
  3. mechanische Defekte von Produkten und durch diese verursachte Mängel
  4. Defekte oder eine fehlerhafte Funktion, die durch Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag oder andere Naturkatastrophen, Krieg oder kriegsähnliche Unruhen, unvorhersehbare Unfälle, Korrosion, Rost, Flecken, Überspannungen im Telefon- oder Stromnetz, eine falsche Versorgungsspannung, den Anschluss an eine nicht geerdete Steckdose (betrifft Geräte, die über das Stromnetz gespeist werden), den normalen, gewöhnlichen Verschleiß oder andere äußere Faktoren verursacht wurden,
  5. Geräte, an denen andere Personen (einschließlich der Kunde) als der autorisierte Kundendienst Modifikationen, Abänderungen, Nachregelungen oder Reparaturen vorgenommen haben.
  6. Verbrauchsmaterialien und Betriebsmittel wie Batterien u.ä.
  7. Schäden verursacht durch Verwenden oder Montieren Avtek Interaktive Displays in horizontaler Position
 8. Avtek TouchScreen - der Monitor kann kosmetische Unvollkommenheiten besitzen, die sich durch kleine helle oder dunkle Punkte zeigen. Dies ist ein normales Phänomen für alle Flüssigkristallanzeigen (LCD) und kann nicht vermieden werden. Die Unvollkommenheiten ergeben sich durch beschädigte Pixel oder Sub-Pixel. Interaktive Monitore von Avtek werden als funktionstüchtig betrachtet, wenn die Anzahl der defekten Pixel nicht die Menge übersteigt, die in der Norm ISO13406-2 für Panels der Klasse 2 bestimmt wird. Falls eine größere Anzahl defekter Pixel beobachtet wird, sollte sich der Benutzer innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
 9. Der autorisierte Kundendienst und das Handelsunternehmen, von dem das Gerät verkauft worden ist, gewähren keine Rechte oder Garantien bezüglich der Produkte, außer den in diesem Dokument ausdrücklich festgelegten Rechte und Garantien. Sie haften gegenüber dem Kunden in keinem Fall für den Verlust, Defekt oder die Zerstörung des Gerätes aus anderen Gründen, als dem Gerät immanenten Mängeln und haften nicht für andere durch Produktmängel verursachte Schäden, als die tatsächlich am Eigentum erlittenen Schäden oder die tatsächliche Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Insbesondere ist von den Garantierechten kein Anspruch des Kunden auf Erstattung finanzieller Einbußen im Zusammenhang mit einem Defekt Produkts abzuleiten.

Um eine Gerätestörung zu melden, die von der durch ViDiS SA ausgestellten Garantie umfasst wird, füllen Sie den "Meldebogen Gerätestörung" aus. Das Formular ist in englischer Sprache auszufüllen.

Warten Sie nach Absendung des Formulars bitte auf die Antwort mit der Bestätigung des Eingangs der Schadensmeldung.
Die Antwort wird per E-Mail erteilt und die RMA-Nummer sowie Anweisungen für das weitere Vorgehen enthalten.

 1. La garantie couvre les appareils Avtek achetés sur tout le territoire de l'Union Européenne. Tous les produits Avtek poss?dent en standard une garantie de livaraison (door-to-door) de 2 ans. Il est possible de prolonger gratuitement la garantie d'1 année supplémentaire (en somme 3 ans). Pour prolonger la garantie, veuillez remplir le formulaire d'enregistrement .
 2. La garantie couvre les pannes du produit dues a des pieces défectueuses et/ou a des défauts de fabrication.
 3. Les réparations sont réalisées par un Service de Réparation Agrée apres présentation par le client des éléments suivants :
  1. produit défectueux
  2. preuve d'achat
 4. Les appareils qui tombent en panne en dehors de la Pologne doivent etre retournées au Point de Vente.
  Attention!
  Le Service de Réparation accepte uniquement les colis enregistrés dans le systeme de retour RMA et possédant un numéro RMA. En cas d'absence de numéro RMA sur le colis cela pourra provoquer un rejet du colis par le réparateur ou entrainer un retard dans la procédure de réparation. Avant l'envoi du produit défectueux il convient de déclarer la panne a l'aide du formulaire qui se trouve en bas de la page. Il est nécessaire de joindre a l'appareil une description détaillée du probleme technique ainsi que la preuve d'achat.
 5. Les pannes qui apparaissent durant la période de garantie seront réparées par le Service de Réparation Agrée dans le délai fixé par les parties, mais ne dépassant pas 14 jours ouvrables a compter de la date de réception du produit par le Service de Réparation Agrée.
 6. Dans le cas ou la réparation nécessite d'importer des pieces de rechanges a l'étranger le délai de réparation pourra etre plus long. La présente garantie inclue une clause d'acceptation par le client de ce délai supplémentaire.
 7. La garantie n'inclue pas :
  1. Les dégâts provoqués par des accidents durant le transport et le chargement
  2. Les dégâts ou les défauts de fonctionnement provoqués par une mauvaise utilisation, une utilisation abusive du produit, un manque de soin de la part du client ou par une utilisation du produit non conforme avec les instructions ou les regles de sécurité
  3. Les dommages dus a des chocs ou des efforts mécaniques et les dysfonctionnements que cela entraine
  4. Les dommages ou les dysfonctionnements causés par les incendies, les inondations, la foudre ou autres catastrophes naturelles, la guerre ou les troubles civils, un accident imprévu, la corrosion, la rouille, les taches, les surtensions sur le réseau téléphonique ou électrique, les branchements sans prise de terre (pour les appareils alimentés par le secteur), l'usure normale en service, ou d'autres facteurs externes,
  5. un appareil soumis a des modifications, ou des réparations par d'autres personnes (incluant le client lui-meme) que le Service de Réparation Agrée.
  6. es éléments consommables tels que les piles etc.
  7. Dommages causés par l'utilisation ou le montage de Avtek Interactive Display en position horizontale

  Pour déclarer une avarie de l’appareil couvert par la garantie délivrée par door-to-door, remplissez le "Formulaire de déclaration d'une avarie" . Il convient de remplir le formulaire en langue anglaise.

  Apres envoi du formulaire nous vous prions de bien vouloir attendre la confirmation de l'enregistrement de la déclaration. La confirmation est envoyée par email et contient le numéro RMA ainsi que les instructions a suivre.

 8. Avtek TouchScreen - L'écran peut présenter des défauts esthétiques sous forme de points clairs ou foncés. Ce phénomene est normale dans les écrans LCD et ne peut pas etre éliminé. Ces imperfections résultent de pixel ou de sous pixel détériorés. Les écrans interactifs Avtek ont un bon fonctionnement lorsque le nombre de pixel défectueux ne dépasse pas la limite indiquée dans la norme ISO13406-2 pour les écrans de classe 2. Dans le cas ou le nombre de pixel défectueux observé par l'utilisateur est plus important que prévu il faudra contacter le vendeur dans un délai de 14 jours a partir de la date d'achat.
 9. Le Service de Réparation Agrée, la société commerciale, qui a vendu l'appareil ne fournissent pas de garantie ni de certificat pour le produit a l'exception de celles décrites dans le présent document. Dans aucun cas ils sont responsables des pertes subies par le client lors de la détérioration, de la destruction de l'appareil ou pour toute autre cause qu'un défaut propre. De meme ils ne sont pas responsables des dommages causés par les défauts du produit, exceptés lors de dommages réels pour les biens ou les personnes. En particulier, le certificat de garantie ne permet en aucun cas au client de prétendre a une indemnisation en cas de perte financiere causée par une panne du produit.

Pour déclarer une avarie de l’appareil couvert par la garantie délivrée par door-to-door, remplissez le "Formulaire de déclaration d'une avarie". Il convient de remplir le formulaire en langue anglaise.

Apres envoi du formulaire nous vous prions de bien vouloir attendre la confirmation de l'enregistrement de la déclaration.
La confirmation est envoyée par email et contient le numéro RMA ainsi que les instructions a suivre.

 1. Záruka se vztahuje na zařízení Avtek zakoupená na území Evropské unie. Na všechny výrobky Avtek se standardně poskytuje dvouletá záruka door-to-door. Záruku je možné zdarma prodloužit o 1 rok (až na 3 roky). Abyste si prodloužili záruku, vyplňte prosím registrační formulář .
 2. Tato záruka se vztahuje na závady produktu způsobené vadnými díly nebo výrobními vadami.
 3. Záruční služby poskytuje autorizovaný servis po předložení následujících dokladů:
  1. vadného produktu
  2. dokladu o koupi
 4. Zařízení vykazující vady a poruchy – mimo území Polska – je nutno dodat do místa prodeje.
  Upozornění!
  Servis přijímá pouze zásilky registrované a označené číslem RMA. Absence označení zásilky číslem RMA může mít za následek odmítnutí přijetí reklamace v servisu nebo může vést k prodloužení vyřízení reklamace. Před odesláním vadného produktu je nutno závadu zařízení oznámit prostřednictvím formuláře uvedeného dole na stránce.
  Spolu se zařízením je nutno v tomto případě zaslat podrobný popis technického problému a doklad o koupi.
 5. Závady zjištěné během záruční lhůty budou odstraněny autorizovaným servisem ve lhůtě dohodnuté stranami, maximálně však ve lhůtě do 14 pracovních dnů počítaje ode dne podání produktu k opravě v autorizovaném servisu.
 6. V případech, kdy oprava vyžaduje dovezení náhradních dílů ze zahraničí, se lhůta opravy může prodloužit, s čímž kupující souhlasil zakoupením produktu, na který se záruka vztahuje.
  1. Záruční podmínky se nevztahují na
  2. případy vzniklé během dopravy a překládky, včetně poškození
  3. poškození nebo vadnou funkcí způsobenou chybným používáním produktu, zanedbáním ze strany zákazníka nebo používáním produktu v rozporu s návodem k obsluze nebo bezpečnostními předpisy
  4. mechanické poškození produktů a vady jimi vyvolané
  5. poškození nebo vadnou funkci vzniklou v důsledku požáru, povodně, úderu blesku nebo v důsledku jiných živelných pohrom, války nebo společenských nepokojů, nepředpokládaných případů, koroze, rzi, skvrn, přepětí telefonní nebo elektrické sítě, chybné napájecí napětí, připojení k neuzemněné zásuvce (týká se zařízení napájených z elektrické sítě), běžného opotřebení používáním nebo jinými vnějšími faktory,
  6. zařízení, ve kterém jiné osoby než autorizovaný servis (včetně klienta) prováděly úpravy, změny, dolaďování nebo opravy.
  7. spotřební materiál, jako jsou baterie apod.
  8. Poškození způsobené použitím nebo namontováním Avtek Interactive Dispaly ve vodorovné poloze
 7. Avtek TouchScreen - monitor může mít kosmetické vady, které se projevují jako malé světlé nebo tmavé body. Je to normální jev u všech LCD displejů a nedá se mu zabránit. Tyto vady vznikají v důsledku poškození pixelů nebo sub-pixelů. Interaktivní monitory Avtek se považují za technicky způsobilé v případě, že množství vadných pixelů nepřekračuje množství stanovené v normě ISO13406-2 pro panely třídy 2. Při zpozorování většího množství poškozených pixelů je uživatel povinen kontaktovat prodejce do 14 dnů ode dne zakoupení.
 8. Autorizovaný servis a obchodní firma, která zařízení prodala, neposkytuje oprávnění ani záruku k produktům, s výjimkou těch, která jsou výslovně uvedena v tomto dokumentu. V žádném případě nebudou zákazníkům odpovědné za ztrátu, poškození nebo zničení zařízení vzniklé z jiných důvodů než jeho vad a nebudou odpovědné za škody způsobené vadami produktu, škody reálně vzniklé na majetku nebo porušení osobnostních práv. Nároky vyplývající ze záruky nezahrnují právo zákazníka domáhat se ušlého zisku v souvislosti s poruchou produktu.

Abyste nahlásili poruchu zařízení, na které se vztahuje záruka poskytnutá firmou ViDiS SA, vyplňte "Reklamační formulář" . Formulář je nutno vyplnit v angličtině.

Po vyplnění formuláře tiskopis obdržíte potvrzení o přijetí reklamace. Odpověď bude zaslána e-mailem a bude obsahovat číslo RMA a pokyny ohledně dalšího postupu.

 1. Záruka sa vzťahuje na zariadenia Avtek zakúpené na území Európskej únie. Na všetky výrobky firmy Avtek je štandardne poskytovaná 2-ročná záruka typu door-to-door. Bezplatne je možné predĺžiť záruku o 1 dodatočný rok (spolu až 3 roky). Za účelom rozšírenia záruky, prosím, vyplňte registračný formulár .
 2. Táto záruka sa vzťahuje na chyby výrobku spôsobené chybnými dielmi alebo výrobnými chybami.
 3. Záručné služby poskytuje autorizovaný servis po predložení:
  1. chybného výrobku
  2. dokladu o kúpe zákazníkom.
 4. Zariadenia vykazujúce chyby a poruchy – mimo územie Poľska – treba dodať do miesta predaja.
  Upozornenie!
  Servis prijíma iba zásielky registrované a označené číslom RMA. Neoznačenie zásielky číslom RMA môže mať za následok odmietnutie prijatia reklamácie v servise alebo môže viesť k predĺženiu vybavenia reklamácie. Pred odoslaním chybného výrobku treba chybu zariadenia nahlásiť na formulári uvedenom dole na stránke. Spolu so zariadením treba v tomto prípade zaslať podrobný opis technického problému a doklad o kúpe.
 5. Chyby zistené počas záručnej lehoty budú odstránené autorizovaným servisom v lehote dohovorenej stranami, maximálne však v lehote do 14 pracovných dní počnúc odo dňa prijatia výrobku do opravy v autorizovanom servise.
 6. V prípadoch, že oprava vyžaduje dovoz náhradných dielcov zo zahraničia, môže byť lehota opravy predĺžená, s čím kupujúci súhlasil zakúpením výrobku, ktorý je predmetom záruky.
 7. Záručné podmienky sa nevzťahujú na
  1. prípady vzniknuté počas dopravy a prekládky, vrátane poškodenia
  2. poškodenie alebo chybnú funkciu spôsobenú nesprávnym používaním alebo zneužívaním výrobku, nedbanlivosťou zákazníka alebo používaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo bezpečnostnými predpismi
  3. mechanické poškodenie výrobkov a na chyby nimi vyvolané
  4. poškodenie alebo chybnú funkciu vzniknutú v dôsledku požiaru, povodne, úderu blesku alebo v dôsledku iných živelných pohrôm, vojny alebo spoločenských nepokojov, nepredpokladaných prípadov, korózie, hrdze, škvŕn, prepätia telefónnej alebo elektrickej siete, nesprávneho napájacieho napätia, pripojenia k neuzemnenej zásuvke (týka sa zariadení napájaných z elektrickej siete), bežného opotrebenia používaním alebo inými vonkajšími faktormi,
  5. zariadenia, na ktorých iné osoby (vrátane zákazníka), než je autorizovaný servis, vykonávali úpravy, zmeny, dolaďovanie alebo opravy.
  6. spotrebný materiál, ako sú batérie a pod.
  7. Poškodenie spôsobené použitím alebo namontovaním interaktívneho displeja Avtek vo vodorovnej polohe
 8. Avtek TouchScreen - monitor môže mať kozmetické nedostatky, ktoré sa prejavujú ako malé svetlé alebo tmavé body. Je to jav, ktorý je normálny pre všetky LCD monitory a nedá sa mu vyhnúť. Tieto nedostatky spôsobujú poškodené pixely alebo subpixely. Interaktívne monitory Avtek sa považujú za funkčné v prípade, že počet poškodených pixelov neprekračuje množstvo uvedené v norme ISO 13406-2 pre panely triedy 2. V prípade, že spozorujete väčší počet poškodených pixelov, kontaktujte Predajcu do 14 dní odo dňa zakúpenia výrobku.
 9. Autorizovaný servis a obchodná firma, ktorá zariadenie predala, neposkytujú oprávnenie ani záruku na výrobky s výnimkou tých, ktoré sú vyslovene uvedené v tomto dokumente. V žiadnom prípade nebudú zákazníkom zodpovední za stratu, poškodenie alebo zničenie zariadenia vzniknuté z iných dôvodov než jeho chýb a nebudú zodpovední za škody spôsobené chybami výrobku iné, než sú reálne vzniknuté škody na majetku alebo než je porušenie osobných práv. Nároky vyplývajúce zo záruky najmä nezahŕňajú právo zákazníka domáhať sa vrátenia zmareného zisku v súvislosti s poruchou výrobku.

Ak chcete nahlásiť poruchu zariadenia, na ktoré spoločnosť ViDiS SA poskytla záruku, vyplňte "Formulár nahlásenia poruchy" . Formulár treba vyplniť v angličtine.
Po vyplnení formulára láskavo počkajte na odpoveď s potvrdením o prijatí reklamácie. Odpoveď bude zaslaná e-mailom a bude obsahovať číslo RMA a pokyny týkajúce sa ďalšieho postupu.

 1. A garancia az Avteknek az Európai Unió területén értékesített termékeire vonatkozik. Az Avtek minden termékére alapesetben 2 év door-to-door garancia jár. A garanciát további 1 évre ingyenesen meg lehet hosszabbítani (összesen 3 év). A garancia meghosszabbításához, kérjük, töltse ki a regisztrációs űrlapot .
 2. Jelen garancia a termékek hibás alkatrészei miatt és/vagy gyártási hiba miatt bekövetkező meghibásodásaira terjed ki.
 3. A Márkaszerviz garanciális szolgáltatásainak igénybevételéhez a vevőnek be kell nyújtania:
  1. a hibás terméket
  2. a vásárlást igazoló okmányt
 4. A Lengyelország határain kívül meghibásodott készüléket az értékesítés helyére kell beszállítani.
  Figyelem!
  A szerviz csak regisztrált és RMA számmal rendelkező küldeményeket fogad. Amennyiben a küldeményen nincs RMA szám, a szerviz megtagadhatja az átvételét, vagy meghosszabbodhat a bejelentés elintézésének ideje. A hibás termék beküldése előtt, a készülék elromlását az oldal alján található űrlap segítségével be kell jelenteni. A készülékkel együtt be kell küldeni a probléma részletes leírását, és a vásárlást igazoló okmányt.
 5. A garancia fennállása alatt felfedezett meghibásodásokat a Márkaszerviz hárítja el a felek által egyeztetett határidőn, de legfeljebb 14 munkanapon belül attól a naptól számítva, hogy a terméket a Márkaszerviz javításra átvette.
 6. Abban az esetben, ha a javításhoz külföldi importból beszerzendő cserealkatrészre van szükség, a javítás időtartama meghosszabbodhat, amibe a vevő a garancia tárgyát képező termék megvásárlásával hozzájárul.
 7. A garancia nem terjed ki:
  1. a szállítás és átrakodás közben bekövetkezett balesetekre, illetve a miattuk létrejött sérülésekre
  2. a terméknek a helytelen használat miatt bekövetkezett sérüléseire vagy hibás működésére, a termék rendeltetéstől eltérő alkalmazására, a vásárló gondatlanságára vagy a terméknek a kezelési utasítástól, illetve biztonsági előírásoknak nem megfelelő használatára.
  3. a termék mechanikai sérüléseire és az általuk okozott hibákra
  4. tűz, árvíz, villámcsapás vagy más elemi csapás, háború vagy társadalmi nyugtalanság, véletlen balesetek, korrózió, rozsdásodás, foltosodás, a telefon- vagy energetikai hálózatban bekövetkezett túlfeszültség, nem megfelelő tápfeszültség, nem földelt hálózati dugaszolóaljzatra történő csatlakoztatás (az elektromos hálózatról működtetett készülékekre vonatkozik), az üzemeltetés során bekövetkezett normál elhasználódás vagy más külső tényezők által okozott sérülésekre vagy hibás működésre,
  5. azokra a berendezésekre, amelyeken nem a Márkaszerviz, hanem valamely más személy (a vásárlót is beleértve) átalakítást, változtatást, beszabályozást vagy javítást végzett.
  6. az üzemeltetéshez szükséges anyagokra, mint pl. elemekre stb.
  7. zz Avtek Interaktív Érintőkijelző vízszintes helyzetben történő használatával vagy felszerelésével okozott károk
 8. Avtek TouchScreen - a monitornak lehetnek kozmetikai hibái, amelyek pici világos vagy sötét pontok alakjában jelennek meg. Ez normális jelenség minden LCD kijelző esetében, és nem lehet elkerülni. Ezek a hibák sérült pixelek vagy sub-pixelek következményei. Az AVTEK monitorokat üzemképesnek kell tekinteni abban az esetben, ha a hibás pixelek száma nem haladja meg az ISO13406-2 szabványban a 2. osztályra meghatározott értéket. Abban az esetben, ha ennél nagyobb számú hibás pixel figyelhető meg, a vásárlást követő 14 napon belül Eladóhoz kell fordulni.
 9. Sem a Márkaszerviz, sem a készüléket értékesítő kereskedő cég nem adnak meghatalmazást, sem garanciát más termékekre, csak és kizárólag arra, amely a jelen dokumentumban szerepel. Semmilyen esetben sem vállalnak felelősséget a vásárlóval szemben a berendezés elvesztésére, sérülésére vagy tönkremenetelére, amely nem a benne lévő hiba miatt, hanem más okból következett be, és nem vállalnak felelősséget termék hibájából eredő, a birtokolt vagyontárgyakban vagy személyes javakban bekövetkező, olyan károkért, amelyek a reálistól eltérő mértéket meghaladják. A garanciából eredő jog nem terjed ki a vásárlónak arra a jogára, hogy követelje a termék meghibásodása miatt elveszett haszon megtérítését.

A ViDiS S.A. által kiállított garancia alá tartozó termék meghibásodásának bejelentéséhez ki kell tölteni a "Hibabejelentő űrlapot" . Az űrlapot angol nyelven kell kitölteni.

Az űrlap kitöltése után, kérjük, várja meg a bejelentés regisztrálásának visszaigazolását tartalmazó választ. A választ e-mailben küldjük, és tartalmazni fogja az RMA számot, valamint a további eljárásra vonatkozó instrukciókat.

 1. Гарантия распространяется на все оборудование Avtek, приобретенное на территории Европейского союза. Все продукты Avtek в стандартной версии имеют 2-летнюю гарантию door-to-door. Есть возможность бесплатного расширения гарантии дополнительно на 1 год (в целом до 3 лет). Для того чтобы расширить гарантию, просим заполнить регистрационный формуляр .
 2. Данная гарантия включает дефекты продукта, вызванные неисправными частями и/или браком в производстве.
 3. Услуги по предоставлению гарантии осуществляет Авторизованный сервис после представления клиентом:
  1. некачественного продукта
  2. документа о подтверждении покупки
 4. Бракованное устройство – за границами Польши – следует доставить в Пункт продажи.
  Внимание!
  Сервис принимает только зарегистрированные посылки, обозначенные номером RMA. Отсутствие номера RMA может привести к отказу в принятии посылки сервисом либо задержать обслуживание заявки. Перед тем как выслать некачественный продукт, следует сообщить о его поломке с помощью формуляра в нижней части страницы. В таком случае вместе с устройством следует выслать подробное описание технической стороны проблемы и документ о подтверждении покупки.
 5. Неисправности, выявленные в гарантийный период, будут устранены Авторизованным сервисом в течение времени, оговоренного сторонами, однако не превышающего 14 рабочих дней, считая от даты принятия продукта на ремонт.
 6. В случае, если ремонт требует импорта запасных частей из-за границы, период устранения поломки может продлиться, на что покупатель выражает свое согласие при покупке оборудования, на которое распространяется гарантия.
 7. Гарантия не распространяется на:
  1. случаи, произошедшие во время транспортировки и перегрузки, в том числе повреждения;
  2. повреждения или неудовлетворительную работу оборудования, которые вызваны несоответствующим применением либо слишком интенсивным применением устройства, небрежностью клиента, а также использованием продукта не в соответствии с инструкцией обслуживания либо нормами безопасности;
  3. механические повреждения продуктов и вызванные этим повреждения;
  4. повреждения или несоответствующую работу устройств, результатом которых можно считать пожар, наводнения, удары молнии и другие природные катаклизмы, а также войны или общественных беспорядки, непредвиденные случаи, коррозию, ржавчину, пятна, перенапряжения в телефонной либо электросети, несоответствующее напряжение в сети питания, подключение к незаземленной розетке (касается устройств, подключаемых к электросети), следы нормальной эксплуатации, а также другие внешние факторы;
  5. устройства, в работу которых вносились изменения, которые переделывались, чинились, подстраивались и т.д. другими лицами (в том числе клиентом), а не Авторизованным сервисом;
  6. эксплуатационные материалы, такие как батареи и т.д.
  7. Повреждения, вызванные использованием или установкой интерактивной плоской панели Avtek в горизонтальном положении
 8. Avtek TouchScreen - Монитор может иметь незначительные изъяны в виде небольших светлых или темных точек. Это нормальное явление во всех ЖК-дисплеях и этого нельзя избежать. Эти изъяны являются результатом поврежденных пикселей или суб-пикселей. Интерактивные мониторы Avtek считаются исправными, когда количество дефектных пикселей не превышает параметры, указанные в норме ISO13406-2 для панелей класса 2. В случае обнаружения большего количества поврежденных пикселей пользователь должен обратиться к Продавцу в течение 14 дней от дня покупки монитора.
 9. Авторизованный сервис либо торговая фирма, которые реализовали оборудование, не представляют доверенностей и гарантий относительно продуктов, за исключением тех, которые четко определены данным документом. В любом случае они не несут ответственности перед клиентом за износ, потерю либо повреждения оборудования, которые появились по другим причинам, чем непосредственные дефекты оборудования, а также не будут ответственны за повреждения, результатом которых явились дефекты продукта, которые не являются реально причиненным ущербом личного имущества.Следует обратить внимание, что права на основе гарантии исключают права клиента на требование возврата потраченных средств в связи с поломкой оборудования.

Обращение по гарантии, предоставленной фирмой ViDiS SA, следует выполнить посредством заполнения "Формуляра заявки об аварии" . Формуляр следует заполнить на английском языке.

После заполнения формуляра подождите, пожалуйста, ответ с подтверждением регистрации заявки. Ответ будет выслан по электронной почте – с номером RMA и инструкциями дальнейших действий.

 1. Produsele Avtek achiziţionate pe teritoriul Uniunii Europene au garanţie. Toate produsele Avtek au o garanţie standard door-to-door de 2 ani. Este posibilă extinderea gratuită a garanţiei cu 1 an (în total: 3 ani). Pentru extinderea garanţiei, vă rugăm să completaţi formularul de înregistrare .
 2. Această garanţie se aplică în cazul defectelor produsului, cauzate de părţi defecte şi/sau defecte de fabricaţie.
 3. Serviciile de garanţie sunt asigurate de unităţi de servis autorizat, după prezentarea Clientului:
  1. produsului defect
  2. dovezi de cumpărare
 4. Echipamentul defect – în afara graniţelor poloneze trebuie furnizat Punctului de Vânzare.
  Atenţie!
  Unitatea de servis primeşte doar colete înregistrate şi notate cu număr RMA. Lipsa numărului RMA coletului poate duce la refuzul de acceptare de către unitatea de servis sau poate întârzia reparaţia. Înainte de trimiterea produsului defect, reclamaţi defectarea produsului utilizând formularul de mai jos de pe pagină. Împreună cu produsul, trebuie trimisă o descriere exactă a problemei tehnice şi dovada cumpărări.
 5. Defecţiunile apărute în perioada de garanţie vor fi îndepărtate de către Unitatea de Servis Autorizată într-o perioadă stabilită de comun acord, nu mai mult decât 14 zile de lucru, numărând din data primirii produsului către reparare.
 6. În cazul în care repararea necesită importarea de părţi de schimb de peste graniţă, perioada de reparare se poate prelungi, fapt care trebuie acceptat de către cumpărător în momentul cumpărării produsului.
 7. Garanţia nu acoperă:
  1. defecţiuni apărute în timpul transportului sau descărcării, inclusiv distrugeri
  2. distrugeri sau funcţionare incorectă în urma utilizării incorecte, a suprautilizării, indiferenţa clientului sau utilizarea produsului nu conform cu instrucţia de utilizare sau prin nerespectarea regulilor de siguranţă
  3. defecţiuni mecanice ale produsului şi defecţiuni apărute în urma acestora
  4. distrugeri sau funcţionare incorectă apărută în urma incendiilor, inundaţiilor, fulgere, sau alte dezastre naturale, războaie sau tulburări civile, accidente neprevăzute, coroziune, rugină, pete, scurtcircuite ale liniilor de telefonie sau energetice, tensiune incorectă de alimentare, conectare la o priză fără legare la pământ (referitor la produsele alimentate din reţeaua electrică), uzură normală în urma exploatării sau alţi factori externi,
  5. produse, pe care alte persoane (inclusiv clientul) decât Unitatea de Servis Autorizată au efectuat modificări, reglări sau reparaţii.
  6. materiale de exploatere cum ar fi bateriile, etc.
  7. deteriorări cauzate de utilizarea sau montarea Avtek Interactive Flat Panel în pozitie orizontală
 8. Avtek TouchScreen - monitorul poate avea imperfecţiuni cosmetice, sub forma unor pete mici luminoase sau întunecate. Este un fenomen normal pentru ecranele LCD si nu poate fi evitat. Aceste imperfecţiuni sunt rezultatul defectării pixelilor sau sub-pixelilor. Monitoarele interactive Avtek sunt considerate bune în cazul în care numărul de pixeli defecţi nu depă?e?te suma specificată în standardul ISO13406-2 pentru panouri de clasă a 2-a. În cazul în care observa?i pixeli defecţi mai mulţi, utilizatorul trebuie să contacteze Vânzătorul în termen de 14 zile de la data achizi?ionării.
 9. Unitatea de Servis Autorizată, firma comercială, care a vândut produsul nu împuterniceşte şi nu garantează produsele, în fara celor care au fost descrise în acest document. În nici un caz nu vor fi răspunzătoare către client pentru pierderea, defectarea sau distrugerea produsului din alte cauze decât cele ale produsului sau care vor fi răspunzătoare de defectările produsului, altele decât pierderile reale prin posesia de bunuri sau încălcarea drepturilor personale. În special, în perioada de garanţie nu este inclus dreptul clientului de a cere rambursarea sumelor pierdute în urma defectării produsului.

Pentru a raporta orice defecţiune a unui produs cu garanţie emisă de ViDiS SA, completaţi "Formularul de raportare a defecţiunilor" . Formularul trebuie completat în limba engleză.

După completarea formularului, vă rugăm să aşteptaţi la răspunsul cu confirmarea înregistrării aplicării. Răspunsul va fi trimis prin e-mail şi va conţine numărul RMA precum şi instrucţia de procedare în continuare.